VELUX VARUMÄRKESGUIDE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE

 1. Återförsäljaren förbinder sig att alltid använda VELUX varumärket samt eventuella andra varumärken tillhörande VELUX Gruppen lojalt och i enlighet med VELUX Gruppens riktlinjer.
 2. Varumärket får endast användas tillsammans med VELUX-produkter.
 3. Varumärket ska alltid skrivas med stora bokstäver (versaler), t.ex. VELUX takfönster. Logotypen ska alltid placeras horisontellt.
 4. Logotypen får ej ändras. Använd endast det original som tillhandahålls av VELUX Gruppen. Logotypen får ej ändras. Ska vara VELUX original.
 5. Logotypen ska helst förevisas mot vit bakgrund, alternativt mot en bakgrund som inte förefaller utgöra en del av VELUX logotypen.
 6. Andra varumärken tillhörande VELUX Gruppen ska också användas i enlighet med VELUX Gruppens riktlinjer. Om återförsäljaren inte har erhållit riktlinjer för användningen av sådana varumärken, är han skyldig att begära riktlinjer från VELUX Gruppen innan varumärkena används i återförsäljarens marknadsföringsmaterial.
 7. Allt marknadsföringsmaterial (inklusive webbplatser) tillhörande återförsäljaren som avser VELUX produkter ska innehålla följande varumärkesmeddelande: ”VELUX och VELUX logotypen är ett registrerat varumärke och tillhör VKR Holding A/S.” Eventuella andra varumärken tillhörande VELUX Gruppen som används i återförsäljarens marknadsföringsmaterial måste inkluderas i samma varumärkesmeddelande.
 8. Varumärken som tillhör återförsäljaren eller tredje part och som används i samma marknadsföringsmaterial får inte förevisas på ett sådant sätt att de förefaller utgöra del av varumärket eller andra varumärken tillhörande VELUX Gruppen.
 9. Detta dokument beviljar inte återförsäljaren äganderätt eller annan typ av rätt till varumärket eller andra varumärken tillhörande VELUX Gruppen, bortsett från rätten att använda varumärkena enligt riktlinjerna i detta dokument.
 10. För tydlighetens skull fastställs att återförsäljaren inte får skapa registrerade rättigheter till varumärket eller andra varumärken tillhörande VELUX Gruppen i någon form. Detta förbud inkluderar men är inte begränsat till:
  1. varumärkesregistrering som innehåller varumärkena.
  2. registrering av företagsnamn som innehåller varumärkena.
  3. registrering av domännamn och e-postadresser som innehåller varumärkena.

Återförsäljaren ansvarar för att riktlinjerna följs även vidare ut i ledet i sin kundrelation. Återförsäljaren ansvarar för att alla kontrakt med hans kunder innehåller en klausul som förbjuder obehörig användning av VELUX Gruppens immateriella rättigheter. Om återförsäljaren får kännedom om att någon av hans kunder använder VELUX Gruppens immateriella rättigheter utan föregående skriftligt tillstånd, ska återförsäljaren vidta alla rimliga medel, inklusive men inte begränsat till rättsliga förfaranden mot kunden, i syfte att få kunden att upphöra med sådan obehörig användning. I den utsträckning som är lagligt möjlig ska återförsäljaren avsluta sina affärskontakter med en sådan kund. Återförsäljaren ska omedelbart underrätta VELUX Gruppen om eventuell obehörig användning av Gruppens immateriella rättigheter av tredje part.

Vid överträdelse av dessa riktlinjer kan VELUX Gruppen utfärda en skriftlig varning till återförsäljaren, som återförsäljaren ska hörsamma inom två veckor. Om återförsäljaren inte hörsammar varningen kan VELUX Gruppen häva avtalet med återförsäljaren med omedelbar verkan.