Komplett brandventilationssystem i överensstämmelse med europeiska EN-standarder

 • Öppnas till 90° inom 60 sekunder

 • Komfortöppning 0-200 mm

 • Finns med dubbla eller tredubbla glasrutor

 • Komfortventilation möjlig med en knapptryckning. Regnsensor finns.

 • Komplett styrsystem för enstaka takfönster eller grupper av takfönster

Brandventilationsfönster

Fönstertyp:  Produktkod:  Förklaring:  EN-certifierad: 
GGU ---- 006640 Polyuretan med treglasruta SS-EN 12101-2

Brandventilationsfönster med vindavvisare

Fönstertyp:  Förklaring:  EN-certifierad: 
GGU Polyuretan med treglasruta SS-EN 12101-2
GGU Polyuretan med tvåglasruta SS-EN 12101-2

Helautomatiska
brandventilationssystem
för alla projekt

Utforska mer 

VELUX styrsystem:
Vad de gör och var de passar

Styrsystem KFX 210

Komplett styrsystem
för upp till 4 GGU
brandventilationsfönster
eller 1 CSP
takfönsterkupol.
Följande ingår: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Styrenhet KFC 210
 • 10 A
 • Styr upp till 4 GGU brandventilationsfönster
  eller 1 CSP
  takfönsterkupol för
  brandventilation.
    Styrenhet KFC 220
 • 2 × 10 A
 • Styr upp till 8 GGU brandventilationsfönster
  eller 2 CSP
  takfönsterkupoler för
  brandventilation.
    Glaskross KFK 100 
 • Glaskross
  för aktivering av
  brandventilations-
  funktionen.
    Komfortomkopplare KFK 200 
 • Väggbrytare
  för aktivering av naturlig
  ventilation för
  dagskomfort.
     Rökdetektor KFA 100 
 • Rökdetektor
  för tidig
  branddetektion.
     Regnsensor KLA 200
 • Stänger fönstret i
  komfortventilations-
  läge vid regn.
 • Överbryggas vid brand.

Passar alltid där det krävs brandventilation.

VELUX brandventilation i trappor
Trappor
VELUX brandventilation i kontor och offentliga byggnader
Kontor och offentliga byggnader
VELUX brandventilation i fabriker och lager

Fabriker och lager

Brandventilation för fönster för platta tak

VELUX säljer även brandventilationsfönster för platta tak.

Vanliga frågor (FAQ)

Brandventilation för takfönster i sluttande tak

Utforska mer

Brandventilation

 • SS-EN 12101-2 är en europeisk produktstandard med titeln Krav för brandgasventilatorer – termisk brandventilation.
 • Sedan den 1 september 2006 måste alla brandgasventilatorer och termiska ventilatorer vara CE-märkta enligt den europeiska produktstandarden SS-EN 12101-2.
 • SS-EN 12101-10 är en europeisk produktstandard med titeln System och komponenter för rök och brandgaser – strömförsörjning.
 • Alla VELUX strömförsörjningsaggregat för brandventilation uppfyller SS-EN 12101-10.
 • Brandgasventilatorer ska vara klassificerade med avseende på
  1. Tillförlitlighet: Ett krav på antalet cykler som ventilatorn kan utföra säkert
  2. Snölast: Ett krav på den maximala snölasten vid bibehållen full funktion
  3. Låg temperatur: Ett krav på den minimala rumstemperaturen vid bibehållen funktionen
  4. Vindlast: Ett krav på det maximala vindsuget som ventilatorn kan motstå utan att funktionen påverkas
  5. Värmebelastning: Ett krav på den temperatur vid vilken ventilatorn bibehåller sin funktion vid 30 minuters värmeexponering
  6. Aerodynamiskt fri area: Ett krav på ventilatorns effektivitet för alla vindriktningar
  7. Certifieringsproven ska utföras av ett certifierat provningsinstitut.
 • Fönster och brandventilatordon ska provas och certifieras som en enhet.
 • Certifieringen ska utföras av ett ackrediterat certifieringsföretag 
 • Brandgasventilatorn ska vara CE-märkt och certifieringsdata ska stå på produkten.
 • Standarden ställer krav på brandgasventilatorer oberoende av om de är monterade i sluttande eller platta tak.
 • VELUX brandventilationsfönster är CE-märkta och har provats med avseende på parametrarna i SS-EN 12101-2. 
 • Alla VELUX brandventilationsprodukter uppdateras i enlighet med de harmoniserade standarderna i SS-EN 12101-serien beträffande rök- och värmekontroll så snart standarderna träder i kraft.
 • En produkt för brandgasventilation och termisk ventilation kan inte vara CE-märkt om den inte har klassificerats i enlighet med produktstandarden SS-EN 12101-2
 • Tillsammans med VELUX brandventilationsprodukter levereras en överensstämmelsedeklaration som även innehåller certifieringsdata.
 • Ett VELUX brandventilationsfönster med vindavvisare bör användas när det finns krav på aerodynamiskt fri area

ELLER:

 • Ett VELUX brandventilationsfönster (utan vindavvisare) bör användas när det finns krav på en geometrisk ventilationsarea

OCH:

 • Ett VELUX styrsystem för samtidig manövrering av upp till fyra brandventilationsfönster eller länkat till flera VELUX manöverenheter KFC 210/220
 • Eller valfritt styrsystem för brandventilation som är tillämpligt och godkänt för användning med VELUX GGL/GGU brandventilationsfönster
 • VELUX brandventilationsfönster levereras i flera VELUX standardstorlekar, vilket ger möjlighet till rätt specifikation för ett antal användningsområden (anpassning till lokala erbjudanden).
 • Det går att välja mellan klarlackad furu och Everfinish
 • Centrumpivåsymmetrin vid 90° öppningsvinkel utjämnar effektiviteten såtillvida att det mitthängda takfönstret ger en effektiv brandgas- och värmeventilation oberoende av vindriktningen. Det betyder att det inte är nödvändigt med en vindsensor, och att endast ett VELUX brandventilationsfönster ofta räcker för att uppfylla kravet.
 • Enligt produktstandarden SS-EN 12101-2 ska effektiviteten hos brandgasventilatorn och den termiska brandventilationen mätas vid vindexponering från olika vinklar.
 • Ja: VELUX brandventilationsfönster har klarat kraven på tillförlitlighetprov i standarden SS-EN 12101-2, som säger att fönstret ska klara mer än 10 000 cykler
 • För komfortventilation öppnas takfönstret maximalt 200 mm (rekommenderas) och motsvarar därmed även säkerhetsstandarden SS-EN 60335-2-103
 • Egenskaperna hos det mitthängda takfönstret är gynnsamma i komforthänseende, eftersom fönsterbågen i ett komfortöppet takfönster skyddar mot regn, fallande löv etc.
 • Ett VELUX styrsystem (KFX 210) kan användas för att manövrera upp till fyra brandventilationsfönster, vilket kan ge en geometrisk rökarea på 6,5 m2 eller en aerodynamisk fri area på nästan 3 m2.
 • Ytterligare styrenheter (KFC 210/220) kan länkas för att manövrera upp till 80 VELUX brandventilationsfönster om så behövs.
 • Ett inbyggt reservbatteri i styrsystemet innebär att systemet fortfarande kan fungera i 72 timmar vid strömavbrott.
 • VELUX brandventilationsfönster monteras i tak med lutning mellan 15° och 90°. För taklutningar mellan 60° och 90° kan speciella krav gälla. Ta reda på vilka lokala krav som gäller.
 • För snabb och enkel montering är det kompakta brandventilationsdonet förmonterat på takfönstrets båge och är osynligt när takfönstret är stängt.
 • Två diskreta gasfjädrar monteras enkelt på takfönstret för att ge en stabil och snabb öppning.
 • En vindavvisare är monterad beroende på användningsområdet.
 • Styrdonen till VELUX brandventilation kan bytas ut om det blir fel på dem.
 • Ja: VELUX brandventilationssystem kan styras av ett externt larmsystem
 • En modul för anslutning till externa larmsystem ingår i styrenheterna KFC 210/220
 • VELUX Svenska AB bistår inte med systeminstallation, driftsättning och årlig service.
 • VELUX brandventilationssystem är en mycket flexibel och kostnadseffektiv lösning som passar för olika användningsområden, allt från trapphus i flerfamiljshus till stora kommersiella fastigheter.
 • VELUX brandventilationslösningar är effektiva i alla takfönsterapplikationer och ger stor flexibilitet i placeringen av takfönstren på taket.
 • Information om prestanda måste finnas angiven direkt på produkten och i den medföljande CE-deklarationen eller i överensstämmelsecertifikatet.
 • Tack vare CE-märkningen är det lätt att jämföra olika prestanda.
 • Överensstämmelse med SS-EN 12101-2 kan endast erhållas om produkterna är märkta med en hänvisning till standarden, och den version av standarden som använts för certifieringen finns angiven på produkten.
 • Vindavvisare bör användas om lagkrav på brandventilation avser aerodynamisk fri area. Det kan variera med användningsområde och lokala bestämmelser.
 • Ett VELUX brandventilationsfönster utan vindavvisare används när lagkraven på brandventilation endast avser geometrisk area.
 • Brandventilationsfönstren kan monteras i tak med lutning mellan 15° och 90°.
 • I platta tak, 0–15°, monteras takfönstren med en VELUX ECX plattaksram, eller också används ett VELUX CSP brandventilationsfönster för platt tak.