VELUX takfönsterkupol

Mer ljus ger mer liv

VELUX takfönsterkupol
VELUX takfönsterkupol

VELUX fasta fönster för platta tak

Läs mer
VELUX fasta fönster för platta tak

VELUX öppningsbara fönster för platta tak

Läs mer
VELUX öppningsbara fönster för platta tak

VELUX öppningsbara fönster för platta tak

VELUX öppningsbara fönster för platta tak ger dig både dagsljus och frisk luft. Du kan vädra när du vill och fönstret är perfekt för kontor, mottagningar, verkstäder och alla andra miljöer där dagsljus och frisk luft behövs.


Tvåglasrutan har en laminerad inre ruta för extra säkerhet. 

Den klara eller ogenomskinliga kupolen är gjord för att skydda tvåglasrutan där under från regn och snö.

Finns i nio storlekar.

Se funktionen


VELUX takfönster för rökgasventilation

Läs mer
VELUX takfönster för rökgasventilation

VELUX takfönster för rökgasventilation

VELUX takfönster för rökgasventilation är den perfekta lösningen för byggnader som måste klara olika säkerhetskrav men samtidigt också ge de som använder byggnaden en god komfort. Vid eldsvåda öppnas fönstret automatiskt för att släppa ut rök och andra farliga gaser.

Fönstren kan också öppnas för att förse byggnaden med ventilation efter behov.

Typiska användningsområden för fönster med rökgasventilation är allmänt tillgängliga utrymmen som t ex trapphus liksom i industribyggnader och kontor.

Se funktionen

 • Öppnas 50 cm inom 60 sekunder 

 • Ostörd utsikt med inbyggd motor  

 • Samma utseende som standard VELUX takfönsterkupoler invändigt och utvändigt 

 • Komfortventilation med en knapptryckning. Regnsensor finns


VELUX takfönster för rökgasventilation

Fönstertyp:  Produktkod:  Förklaring:  EN-certifiering: 
CSP  1073Q Tvåglasruta med kupol  EN 12101-2 

Överblick av kontrollsystemet
– vad enheterna gör och passar

Kontrollsystem
KFX 210

Komplett kontrollsystem
för upp till fyra GGL/GGU
takfönster för
rökgasventilation eller
1 CSP takfönster
 för platta tak.
Inklusive KFC 210
+ KFK 100
+ KFA 100

    Kontrollenhet
KFC 210
 • 10 amp.
 • Styr upp till 4 GGL/GGU
  takfönster för
  rökgasventilation
  eller 1 CSP takfönster
  med rökgasventilation
  för platta tak.
    Kontrollenhet
KFC 220
 • 2 x 10 amp.
 • Styr upp till
  8 GGL/GGU
  takfönster för
  rökgasventilation
  eller 2 CSP
  takfönster med
  rökgasventilation
  för platta tak.
    Glas-skyddat larm
KFK 100 
 • Glas-skyddat
  larm för att
  aktivera
  rökgasventilationen.
    Ventilationsbrytare
KFK 200 
 • Väggströmbrytare
  för daglig
  komfortventilation.
     Rökdetektor
KFA 100 
 • Rökdetektor för
  tidig brandvarning
     Regnsensor
KLA 200
 • Stänger fönster
  öppet för
  ventilation i
  händelse av regn.
 • Åsidosätts vid brand.

För alla utrymmen där brandventilation krävs

VELUX takfönster för rökgasventilation

        Passager

VELUX takfönster för rökgasventilation

        Kontor och offentliga byggnader

VELUX takfönster för rökgasventilation

        Fabriker och lager

 • SS-EN 12101-2 är en europeisk produktstandard med titeln Krav för brandgasventilatorer – termisk brandventilation.
 • Sedan den 1 september 2006 måste alla brandgasventilatorer och termiska ventilatorer vara CE-märkta enligt den europeiska produktstandarden SS-EN 12101-2.
 • SS-EN 12101-10 är en europeisk produktstandard med titeln System och komponenter för rök och brandgaser – strömförsörjning.
 • Alla VELUX strömförsörjningsaggregat för brandventilation uppfyller SS-EN 12101-10.
 • Brandgasventilatorer ska vara klassificerade med avseende på
  1. Tillförlitlighet: Ett krav på antalet cykler som ventilatorn kan utföra säkert
  2. Snölast: Ett krav på den maximala snölasten vid bibehållen full funktion
  3. Låg temperatur: Ett krav på den minimala rumstemperaturen vid bibehållen funktionen
  4. Vindlast: Ett krav på det maximala vindsuget som ventilatorn kan motstå utan att funktionen påverkas
  5. Värmebelastning: Ett krav på den temperatur vid vilken ventilatorn bibehåller sin funktion vid 30 minuters värmeexponering
  6. Aerodynamiskt fri area: Ett krav på ventilatorns effektivitet för alla vindriktningar
  7. Certifieringsproven ska utföras av ett certifierat provningsinstitut.
 • Fönster och brandventilatordon ska provas och certifieras som en enhet.
 • Certifieringen ska utföras av ett ackrediterat certifieringsföretag 
 • Brandgasventilatorn ska vara CE-märkt och certifieringsdata ska stå på produkten.
 • Standarden ställer krav på brandgasventilatorer oberoende av om de är monterade i sluttande eller platta tak.
 • VELUX brandventilationsfönster är CE-märkta och har provats med avseende på parametrarna i SS-EN 12101-2. 
 • Alla VELUX brandventilationsprodukter uppdateras i enlighet med de harmoniserade standarderna i SS-EN 12101-serien beträffande rök- och värmekontroll så snart standarderna träder i kraft.
 • En produkt för brandgasventilation och termisk ventilation kan inte vara CE-märkt om den inte har klassificerats i enlighet med produktstandarden SS-EN 12101-2
 • Tillsammans med VELUX brandventilationsprodukter levereras en överensstämmelsedeklaration som även innehåller certifieringsdata.
 • Ett VELUX brandventilationsfönster med vindavvisare bör användas när det finns krav på aerodynamiskt fri area

ELLER:

 • Ett VELUX brandventilationsfönster (utan vindavvisare) bör användas när det finns krav på en geometrisk ventilationsarea

OCH:

 • Ett VELUX styrsystem för samtidig manövrering av upp till fyra brandventilationsfönster eller länkat till flera VELUX manöverenheter KFC 210/220
 • Eller valfritt styrsystem för brandventilation som är tillämpligt och godkänt för användning med VELUX GGL/GGU brandventilationsfönster
 • VELUX brandventilationsfönster levereras i flera VELUX standardstorlekar, vilket ger möjlighet till rätt specifikation för ett antal användningsområden (anpassning till lokala erbjudanden).
 • Det går att välja mellan klarlackad furu och Everfinish
 • Centrumpivåsymmetrin vid 90° öppningsvinkel utjämnar effektiviteten såtillvida att det mitthängda takfönstret ger en effektiv brandgas- och värmeventilation oberoende av vindriktningen. Det betyder att det inte är nödvändigt med en vindsensor, och att endast ett VELUX brandventilationsfönster ofta räcker för att uppfylla kravet.
 • Enligt produktstandarden SS-EN 12101-2 ska effektiviteten hos brandgasventilatorn och den termiska brandventilationen mätas vid vindexponering från olika vinklar.
 • Ja: VELUX brandventilationsfönster har klarat kraven på tillförlitlighetprov i standarden SS-EN 12101-2, som säger att fönstret ska klara mer än 10 000 cykler
 • För komfortventilation öppnas takfönstret maximalt 200 mm (rekommenderas) och motsvarar därmed även säkerhetsstandarden SS-EN 60335-2-103
 • Egenskaperna hos det mitthängda takfönstret är gynnsamma i komforthänseende, eftersom fönsterbågen i ett komfortöppet takfönster skyddar mot regn, fallande löv etc.
 • Ett VELUX styrsystem (KFX 210) kan användas för att manövrera upp till fyra brandventilationsfönster, vilket kan ge en geometrisk rökarea på 6,5 m2 eller en aerodynamisk fri area på nästan 3 m2.
 • Ytterligare styrenheter (KFC 210/220) kan länkas för att manövrera upp till 80 VELUX brandventilationsfönster om så behövs.
 • Ett inbyggt reservbatteri i styrsystemet innebär att systemet fortfarande kan fungera i 72 timmar vid strömavbrott.
 • VELUX brandventilationsfönster monteras i tak med lutning mellan 15° och 90°. För taklutningar mellan 60° och 90° kan speciella krav gälla. Ta reda på vilka lokala krav som gäller.
 • För snabb och enkel montering är det kompakta brandventilationsdonet förmonterat på takfönstrets båge och är osynligt när takfönstret är stängt.
 • Två diskreta gasfjädrar monteras enkelt på takfönstret för att ge en stabil och snabb öppning.
 • En vindavvisare är monterad beroende på användningsområdet.
 • Styrdonen till VELUX brandventilation kan bytas ut om det blir fel på dem.
 • Ja: VELUX brandventilationssystem kan styras av ett externt larmsystem
 • En modul för anslutning till externa larmsystem ingår i styrenheterna KFC 210/220
 • VELUX Svenska AB bistår inte med systeminstallation, driftsättning och årlig service.
 • VELUX brandventilationssystem är en mycket flexibel och kostnadseffektiv lösning som passar för olika användningsområden, allt från trapphus i flerfamiljshus till stora kommersiella fastigheter.
 • VELUX brandventilationslösningar är effektiva i alla takfönsterapplikationer och ger stor flexibilitet i placeringen av takfönstren på taket.
 • Information om prestanda måste finnas angiven direkt på produkten och i den medföljande CE-deklarationen eller i överensstämmelsecertifikatet.
 • Tack vare CE-märkningen är det lätt att jämföra olika prestanda.
 • Överensstämmelse med SS-EN 12101-2 kan endast erhållas om produkterna är märkta med en hänvisning till standarden, och den version av standarden som använts för certifieringen finns angiven på produkten.
 • Vindavvisare bör användas om lagkrav på brandventilation avser aerodynamisk fri area. Det kan variera med användningsområde och lokala bestämmelser.
 • Ett VELUX brandventilationsfönster utan vindavvisare används när lagkraven på brandventilation endast avser geometrisk area.
 • Brandventilationsfönstren kan monteras i tak med lutning mellan 15° och 90°.
 • I platta tak, 0–15°, monteras takfönstren med en VELUX ECX plattaksram, eller också används ett VELUX CSP brandventilationsfönster för platt tak.

VELUX takutgång för platta tak

Läs mer
VELUX takutgång för platta tak

VELUX fönster med takutgång för platta tak 

Till skillnad från de flesta fönster för takutgång är VELUX fasta takutgång CXP lika tilltalande för ögat som våra andra takfönsterkupoler och kan därför enkelt kombineras med en grupp av VELUX takfönsterkupoler CFP/CVP. Den kan öppnas manuellt i 60° vinkel så att taket lätt kan nås.

Tvåglasrutan har en laminerad inre ruta för extra säkerhet. Den klara eller ogenomskinliga polykarbonatkupolen är konstruerad så att den skyddar tvåglasrutan från regn och snö.

Finns i tre storlekar. 

Se funktionen

Utmärkt regnljudsreduktion

Alla VELUX takfönsterkupoler ger en utomordentlig minskning av ljudet från regn, hagel etc. Kupolens speciella struktur avleder ljudet, medan kombinationen av en utvändig kupol, tvåglas lågenergiruta och isolerad karm minskar ljudet betydligt. Tillsammans ger de skydd mot ljudet av regn och hagel liksom flyg- och trafikbuller och andra störningar. 

Mer än bara ett fönster

Fönster för platta tak kan dramatiskt förändra ett rum. De är det snabbaste sättet att ge dig dagsljus, ventilation och en känsla av öppenhet och fri rymd. Effekten av dagsljus och frisk luft, för att inte nämna utsikten, är förbluffande.