Säkerhetsdatablad -
VELUX reparations-kit

Ladda ned säkerhetsdatablad

VELUX A/S är fullt medveten om skyldigheterna enligt REACH-förordningen (1907/2006) och om att leverera säkerhetsdatablad om kemikalier och blandningar. Vänligen hitta tillgängliga säkerhetsdatablad på följande VELUX-produkter:

 • Ladda ned ZZZ 129
  Signalord
  Varning
   
  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
   
  Skyddsangivelser
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P261 - Undvik att inandas ånga. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. 
   
  Faropiktogram

  UFI

  JD10-J0J5-M002-E101
 • Ladda ned ZZZ 130
  Signalord
  Varning
   
  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
   
  Skyddsangivelser
  P280 - Använd skyddshandskar. P261 - Undvik att inandas ånga. P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
   
  Faropiktogram


  UFI

  SE20-M0TX-9000-C3YT

 • Ladda ned ZZZ 131 Teknocare
  Signalord
  Varning
   
  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
   
  Skyddsangivelser
  P280 - Använd skyddshandskar. P261 - Undvik att inandas ånga. P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
   
  Faropiktogram

  UFI

  CS50-C0RE-7009-5EQA
 • Ladda ned ZZZ 131 Teknoclean
  Signalord
  Varning
   
  Faroangivelser
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
   
  Skyddsangivelser
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd ögon- eller ansiktsskydd. P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minutter. P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkerhjälp. 
   
  Faropiktogram


  UFI
  CT10-3005-400H-RQWC

 • Ladda ned ZZZ 133

  Skyddsangivelser
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

  UFI
  N/A

 • Ladda ned ZZZ 176
  Signalord
  Varning
   
  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
   
  Skyddsangivelser
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P261 - Undvik att inandas ånga. P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
   
  Faropiktogram

  UFI

  0J10-J0WY-7001-RQ55
 • Ladda ned ZOZ 010
  Signalord
  Varning
   
  Faroangivelser
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
   
  Skyddsangivelser
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. P280 - Använd skyddshandskar. P273 - Undvik utsläpp till miljön. P261 - Undvik att inandas ånga. P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. P501 - Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. 
   
  Faropiktogram

  UFI

  JD10-J0J5-M002-E101
 • Ladda ned ZZZ 148

  Faroangivelser
  H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Skyddsangivelser
  P273 - Undvik utsläpp till miljön.

  UFI
  N/A