Komplett brandventilationssystem som uppfyller europeiska EN-standarder

 • Öppnas 50 cm inom 60 sekunder

 • Ostörd utsikt med inbyggd motor  

 • Samma utseende som standard VELUX takfönsterkupoler invändigt och utvändigt 

 • Komfortventilation möjlig med en knapptryckning 

 • Regnsensor finns

Brandventilerad takfönsterkupol

Fönstertyp:  Produktkod:  Förklaring:  EN-certifierad: 
CSP  1073Q Tvåglasruta med kupol  SS-EN 12101-2 

Helautomatiska
brandventilationssystem för alla projekt

Utforska mer

Översikt över styrsystem –
vad de gör och var de passar in

Styrsystem KFX 210

Komplett styrsystem
för upp till 4 GGL/GGU
brandventilationsfönster
eller 1 CSP
takfönsterkupol.
Följande ingår: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Styrenhet KFC 210
 • 10 A
 • Styr upp till 4 GGL/
  GGU brandventilationsfönster
  eller 1 CSP
  takfönsterkupol för
  brandventilation.
    Styrenhet KFC 220
 • 2 × 10 A
 • Styr upp till 8 GGL/
  GGU brandventilationsfönster
  eller 2 CSP
  takfönsterkupoler för
  brandventilation.
    Glaskross KFK 100 
 • Glaskross
  för aktivering av
  brandventilations-
  funktionen.
    Komfortomkopplare KFK 200 
 • Väggbrytare
  för aktivering av naturlig
  ventilation för
  dagskomfort.
     Rökdetektor KFA 100 
 • Rökdetektor
  för tidig
  branddetektion.
     Regnsensor KLA 200
 • Stänger fönstret i
  komfortventilations-
  läge vid regn.
 • Överbryggas vid brand.

För alla utrymmen där brandventilation krävs

VELUX brandventilation för passager

Passager

VELUX brandventilation kontor och offentliga byggnader
Kontor och offentliga byggnader
VELUX brandventilation för fabriker och lager

Fabriker och lager

Brandventilation
för takfönster i sluttande tak

Vanliga frågor (FAQ)

Brandventilation takfönsterkupoler

Utforska mer

Brandventilation

 • SS-EN 12101-2 är en europeisk produktstandard med titeln Krav för brandgasventilatorer – termisk brandventilation.
 • Sedan den 1 september 2006 måste alla brandgasventilatorer och termiska ventilatorer vara CE-märkta enligt den europeiska produktstandarden SS-EN 12101-2.
 • SS-EN 12101-10 är en europeisk produktstandard med titeln System och komponenter för rök och brandgaser – strömförsörjning.
 • Alla VELUX strömförsörjningsaggregat för brandventilation uppfyller SS-EN 12101-10.
 • Brandgasventilatorer ska vara klassificerade med avseende på
  1. Tillförlitlighet: Ett krav på antalet cykler som ventilatorn kan utföra säkert
  2. Snölast: Ett krav på den maximala snölasten vid bibehållen full funktion
  3. Låg temperatur: Ett krav på den minimala rumstemperaturen vid bibehållen funktionen
  4. Vindlast: Ett krav på det maximala vindsuget som ventilatorn kan motstå utan att funktionen påverkas
  5. Värmebelastning: Ett krav på den temperatur vid vilken ventilatorn bibehåller sin funktion vid 30 minuters värmeexponering
  6. Aerodynamiskt fri area: Ett krav på ventilatorns effektivitet för alla vindriktningar
  7. Certifieringsproven ska utföras av ett certifierat provningsinstitut.
 • Fönster och brandventilatordon ska provas och certifieras som en enhet.
 • Certifieringen ska utföras av ett ackrediterat certifieringsföretag 
 • Brandgasventilatorn ska vara CE-märkt och certifieringsdata ska stå på produkten.
 • Standarden ställer krav på brandgasventilatorer oberoende av om de är monterade i sluttande eller platta tak.
 • VELUX brandventilationsfönster är CE-märkta och har provats med avseende på parametrarna i SS-EN 12101-2. 
 • Alla VELUX brandventilationsprodukter uppdateras i enlighet med de harmoniserade standarderna i SS-EN 12101-serien beträffande rök- och värmekontroll så snart standarderna träder i kraft.
 • En produkt för brandgasventilation och termisk ventilation kan inte vara CE-märkt om den inte har klassificerats i enlighet med produktstandarden SS-EN 12101-2
 • Tillsammans med VELUX brandventilationsprodukter levereras en överensstämmelsedeklaration som även innehåller certifieringsdata.
 • Ett VELUX brandventilationsfönster med vindavvisare bör användas när det finns krav på aerodynamiskt fri area

ELLER:

 • Ett VELUX brandventilationsfönster (utan vindavvisare) bör användas när det finns krav på en geometrisk ventilationsarea

OCH:

 • Ett VELUX styrsystem för samtidig manövrering av upp till fyra brandventilationsfönster eller länkat till flera VELUX manöverenheter KFC 210/220
 • Eller valfritt styrsystem för brandventilation som är tillämpligt och godkänt för användning med VELUX GGL/GGU brandventilationsfönster
 • VELUX brandventilationsfönster levereras i flera VELUX standardstorlekar, vilket ger möjlighet till rätt specifikation för ett antal användningsområden (anpassning till lokala erbjudanden).
 • Det går att välja mellan klarlackad furu och Everfinish
 • Centrumpivåsymmetrin vid 90° öppningsvinkel utjämnar effektiviteten såtillvida att det mitthängda takfönstret ger en effektiv brandgas- och värmeventilation oberoende av vindriktningen. Det betyder att det inte är nödvändigt med en vindsensor, och att endast ett VELUX brandventilationsfönster ofta räcker för att uppfylla kravet.
 • Enligt produktstandarden SS-EN 12101-2 ska effektiviteten hos brandgasventilatorn och den termiska brandventilationen mätas vid vindexponering från olika vinklar.
 • Ja: VELUX brandventilationsfönster har klarat kraven på tillförlitlighetprov i standarden SS-EN 12101-2, som säger att fönstret ska klara mer än 10 000 cykler
 • För komfortventilation öppnas takfönstret maximalt 200 mm (rekommenderas) och motsvarar därmed även säkerhetsstandarden SS-EN 60335-2-103
 • Egenskaperna hos det mitthängda takfönstret är gynnsamma i komforthänseende, eftersom fönsterbågen i ett komfortöppet takfönster skyddar mot regn, fallande löv etc.
 • Ett VELUX styrsystem (KFX 210) kan användas för att manövrera upp till fyra brandventilationsfönster, vilket kan ge en geometrisk rökarea på 6,5 m2 eller en aerodynamisk fri area på nästan 3 m2.
 • Ytterligare styrenheter (KFC 210/220) kan länkas för att manövrera upp till 80 VELUX brandventilationsfönster om så behövs.
 • Ett inbyggt reservbatteri i styrsystemet innebär att systemet fortfarande kan fungera i 72 timmar vid strömavbrott.
 • VELUX brandventilationsfönster monteras i tak med lutning mellan 15° och 90°. För taklutningar mellan 60° och 90° kan speciella krav gälla. Ta reda på vilka lokala krav som gäller.
 • För snabb och enkel montering är det kompakta brandventilationsdonet förmonterat på takfönstrets båge och är osynligt när takfönstret är stängt.
 • Två diskreta gasfjädrar monteras enkelt på takfönstret för att ge en stabil och snabb öppning.
 • En vindavvisare är monterad beroende på användningsområdet.
 • Styrdonen till VELUX brandventilation kan bytas ut om det blir fel på dem.
 • Ja: VELUX brandventilationssystem kan styras av ett externt larmsystem
 • En modul för anslutning till externa larmsystem ingår i styrenheterna KFC 210/220
 • VELUX Svenska AB bistår inte med systeminstallation, driftsättning och årlig service.
 • VELUX brandventilationssystem är en mycket flexibel och kostnadseffektiv lösning som passar för olika användningsområden, allt från trapphus i flerfamiljshus till stora kommersiella fastigheter.
 • VELUX brandventilationslösningar är effektiva i alla takfönsterapplikationer och ger stor flexibilitet i placeringen av takfönstren på taket.
 • Information om prestanda måste finnas angiven direkt på produkten och i den medföljande CE-deklarationen eller i överensstämmelsecertifikatet.
 • Tack vare CE-märkningen är det lätt att jämföra olika prestanda.
 • Överensstämmelse med SS-EN 12101-2 kan endast erhållas om produkterna är märkta med en hänvisning till standarden, och den version av standarden som använts för certifieringen finns angiven på produkten.
 • Vindavvisare bör användas om lagkrav på brandventilation avser aerodynamisk fri area. Det kan variera med användningsområde och lokala bestämmelser.
 • Ett VELUX brandventilationsfönster utan vindavvisare används när lagkraven på brandventilation endast avser geometrisk area.
 • Brandventilationsfönstren kan monteras i tak med lutning mellan 15° och 90°.
 • I platta tak, 0–15°, monteras takfönstren med en VELUX ECX plattaksram, eller också används ett VELUX CSP brandventilationsfönster för platt tak.